Analyse: Antal uddannelsespladser på de videregående uddannelser
Opgørelse over den geografiske fordeling af uddannelsespladser på de videregående uddannelser i 2018.
August 2018. 

Notat: Mediestøtte til trykte medier
Notatet viser den geografiske fordeling af Kulturministeriets tilskud til redaktionel produktion, også kaldet mediestøtte, i 2017. Notatet er udgivet under forhandlingerne om medieaftalen for 2019-2023.
Juni 2018.

Analyse: Geografisk fordeling af statens støtte til scenekunst
Analysen viser, hvordan statens udbetalinger til scenekunstområdet fordeles geografisk og i de forskellige tilskudsordninger. Analysen viser bl.a., at 69 pct. af al statstilskud til scenekunst udbetales i Region Hovedstaden, og at Det kongelige Teater og Det Københavnske Teatersamarbejde tilsammen modtager 50 pct. af den statslige støtte til scenekunst.
Maj 2018.

Analyse: Geografisk fordeling af deltagere i nationale debatprogrammer
Analysen kortlægger, hvor i landet deltagerne i fire nationale aktualitets- og debatprogrammer arbejder. De fire undersøgte programmer er Deadline og Debatten, som sendes på DR2, og NEWS & Co. og Presselogen, som sendes på TV2 NEWS. Analysen viser, at næsten 70 pct. af alle deltagerne arbejder i landsdelen Byen København.
April 2018.

Analyse: Geografisk fordeling af bredbåndspuljen 2017
Regeringen offentliggjorde i december 2017 de projekter, som får del i midlerne fra bredbåndspuljen 2017. I denne analyse ser vi nærmere på, hvordan bredbåndspuljen 2017 er fordelt rent geografisk. Derudover kommenterer vi sidst i analysen på de kriterier, der skal opfyldes, hvis man vil opnå tilskud fra bredbåndspuljen, samt den ansøgningsproces, man som ansøger skal igennem.
December 2017.

Analyse: Geografisk fordeling af statslige arbejdspladser
I denne analyse redegør vi for den geografiske fordeling af statslige arbejdspladser samt for udviklingen i antallet af statslige arbejdspladser fra 2008 til 2015. Her kigger vi specifikt på udviklingen i forhold til fordelingen af de statslige arbejdspladser på kommune- og landsdelsniveau.
December 2017.

Geografisk fordeling af statens udbetalinger til museer
Analysen viser den geografiske fordeling af statslige støtte til museer i 2016 samt en sammenligning med den geografiske fordeling af museumsgæster på de statsejede – og støtte museer i 2016. Analysen viser bl.a., at 72 pct. af statsstøtten til danske museer udbetales i hovedstadsområdet.
December 2017. 

Anbefaling til Kulturministeriet: Ny museumsstruktur
Denne anbefaling tager udgangspunkt i Kommissorium for visionsgrupper om opgavefordeling og tilskudssystem på museumsområdet og er sendt til Kulturministeriet
ultimo november 2017 med henblik på at indgå i debatten om en ny museumsstruktur på Kulturministeriets konference i januar 2018.
November 2017.

Analyse: Geografisk placering af landsdækkende dagblades faste redaktioner
Denne analyse viser, hvilke af de landsdækkende dagblade, der har faste redaktioner uden for hovedstadsområdet, hvor redaktionerne er placeret geografisk, og hvor mange journalister, der er fast tilknyttede redaktionerne.
November 2017.

Løsningsforslag: Danmark i balance – på vej mod en bæredygtig forandring
Løsningsforslag fra forskere, lokal- regions- og landspolitikere og deltagere ved Danmark på Vippen og Ceveas konference om Danmark i balance d. 20. sep. 2017 i RemisenBrande. Samlingen af løsningsforslag er givet videre som anbefaling til Folketingets Udvalg for levedygtige landsbyer.
Du kan også læse forslagene i pdf-format her.

Analyse: Geografisk fordeling af statslige midler til byfornyelse
Formålet med denne analyse er at anskueliggøre, hvordan de statslige midler til byfornyelse bliver fordelt mellem landsdelene. Derudover fokuserer analysen på de økonomiske effekter, der er forbundet med byfornyelse. Analysen afsluttes med en redegørelse for, hvordan byfornyelsesmidlerne i fremtiden skal fordeles.
Marts 2017.

Analyse: Udvikling i antal af uddannelsespladser på videregående uddannelser
Rapporten starter med at kigge på fordelingen af antal optagne på videregående uddannelser i 2016 efter område. Efterfølgende kigger rapporten på fordelingen af de ekstra 350.000 uddannelsespladser i perioden 2013-2030.

Evaluering: Folketingets arbejde for vækst og velstand i hele Danmark – 2015/2016
”Vi skal have et Danmark i balance.” Sådan lød det fra samtlige danske partier under valgkampen i 2015. Denne evaluering gør status over, hvordan er det egentlig gået med den såkaldte geografiske balance under den tidligere V-regering? Hvad er blevet til lov, og hvad er indtil videre forblevet tom valgsnak?
December 2016. 

Analyse: Geografisk placering af videregående uddannelser i Danmark
I denne rapport dokumenterer vi på baggrund af tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet
samt Danmarks Statistik, hvordan den geografiske placering af de videregående
uddannelser og fordelingen af uddannelsespladserne er i 2016.
Oktober 2016. 

Optag 2017: Antal uddannelsespladser på de videregående uddannelser i Danmark 
I tillæg til Danmark på Vippens rapport fra 2016 om den geografiske placering af videregående uddannelser i Danmark har vi udarbejdet dette dokument, som indeholder
tal på antal uddannelsespladser på de videregående uddannelser i Danmark i 2017.

Hvidbog: Et Danmark i balance er et rigere Danmark
Hvidbogen analyserer, hvad der skal til for at sikre værdiskabelsen i Danmark, og den kommer med konkrete og praktiske forslag til, hvad der skal gøres, for at vi kan sikre vores velfærd.

Kap. 2. Centraliseringernes årti
Kap. 3. Magtens geografi
Kap. 4. Den erhvervsgeografiske udvikling i Danmark fra 1945 til i dag
Kap. 5. København skaber ikke jobs i resten af landet
Kap. 6. Planloven og fremtiden
Kap. 7. Et Danmark i dynamisk balance
Kap. 8. Hvordan ser Danmark ud om 25 år?