Antal uddannelsespladser på de videregående uddannelser 2019
Balance Danmark. 2019.
Opgørelse over den geografiske fordeling af uddannelsespladser på de videregående uddannelser i 2019. Analysen dokumenterer, at 81 pct. af uddannelsespladserne med optag i 2019 lå i de fire store byområder.

hvid tekst

Antal uddannelsespladser på de videregående uddannelser 2018
Danmark på Vippen. 2018.
Opgørelse over den geografiske fordeling af uddannelsespladser på de videregående uddannelser i 2018. Analysen dokumenterer, at 81 pct. af uddannelsespladserne med optag i 2018 lå i de fire store byområder.

Hvid tekst
Kommunetal, november 2018: Mange unge i yderområderne tager en ungdomsuddannelse
VIVE. 2018.
Notatet undersøger den geografiske fordeling af unge med en ungdomsuddannelse. Resultaterne viser et mønster, hvor et stigende antal unge i yderområderne tager en ungdomsuddannelse, men hvor de efterfølgende flytter imod de store universitetsbyer og sjældent vender tilbage til yderområderne.

hvid tekst

Når unge uddannelsessøgende flytter
Center for Landdistriktsforskning. 2017.
Rapporten undersøger, hvad der har betydning for unges valg af mellemlang videregående uddannelser i Esbjerg og København. Resultaterne viser bl.a., at tilflyttede studerende i Esbjerg i højere grad oplever, at deres liv som studerende er bedre end forventet.
hvid tekst

Når unge uddannelsessøgende flytter mod vest
Center for Landdistriktsforskning. 2016.
Rapporten undersøger unges oplevelser med at gå imod den generelle tendens og flytte mod vest, helt konkret til Esbjerg, for at studere. Resultaterne viser, at de unge generelt er tilfredse med deres flytning til Esbjerg samt med studielivet i byen.

hvid tekst

Aalborg Universitets bidrag til udvikling i Region Nordjylland
Aalborg Universitet. 2014.
Rapporten undersøger Aalborg Universitets betydning for Region Nordjyllands erhvervsudvikling ud fra bl.a. færdiguddannedes mobilitets- og beskæftigelsesmønstre og sammenholder resultaterne herfor med andre danske regioner.

Bør der ske en udflytning af universiteter til provinsen?
Kraka. 2018.
Analysen viser, at udflytning af universiteter med stor sandsynlighed har positive effekter på lokalområdets produktivitet, innovation og bosætning. Samtidig lader det ikke til, at der er negative effekter af udflytningen på den samlede produktivitet i et land.

hvid tekst

Mere vækst på landet – 5 veje og 18 anbefalinger til mere vækst i land- og yderkommunerne
Vækstudvalget. 2018.
Rapporten identificerer, kategoriserer og analyserer en række udfordringer og vækstbarrierer for små og mellemstore virksomheder i landdistrikterne, der gennem politiske tiltag kan vendes til vækst.

hvid tekst

Udvikling i antal af uddannelsespladser på videregående uddannelser
Danmark på Vippen. 2017.
Rapporten starter med at kigge på fordelingen af antal optagne på videregående uddannelser i 2016 efter område. Efterfølgende kigger rapporten på fordelingen af de ekstra 350.000 uddannelsespladser i perioden 2013-2030.

hvid tekst

Analysenotat: Dimittendernes regionale mobilitet
Danske Professionshøjskoler. 2016.
På baggrund af data for syv professionshøjskolers dimittender fra årgangene 2010-2012, undersøger denne analyse dimittendernes mobilitet. Resultaterne viser bl.a., at hele 89 pct. fortsat er bosat i professionshøjskolernes respektive region et år efter endt uddannelse.

sHvid tekst
Kommunale Læringscentre: Slutrapport
University College Sjælland. 2016.
I rapporten undersøges det, hvorledes læringscentre kan styrke kommuners job- og bosætningsstrategi. Resultaterne viser, at læringscentre kan gøre dette igennem fem funktioner, der vedrører i) borgere, ii) kommuner, iii) regioner, iv) uddannelser samt v) virksomheder.

Hvidtekst

Unge i landdistrikter og yderområder
Aalborg Universitet, København. 2014.
Rapporten undersøger, hvad unge på landet og i yderområderne betragter som ’et godt ungdomsliv’, samt hvilke barrierer og muligheder de oplever i forhold til at realisere dette i deres lokalområde. Uddannelse er hovedtemaet i kapitel 7.

 

Professionshøjskolernes tiltrækning og fastholdelse af dimittender
Danske Professionshøjskoler. 2018. 
Uddannelser tiltrækker og fastholder mennesker. Det er konklusionen i en ny analyse udarbejdet af Damvad Analytics for Danske Professionshøjskoler om netop professionshøjskolernes tiltrækning og fastholdelse af dimittender.

hvidtekst

Dimittenders bosætning efter endt uddannelse
Danske Regioner. 2018.
Analysen undersøger dimittendernes mobilitet (årgang 2014-2015) ud fra, hvor de var bosat i 2017. Resultaterne viser overordnet, at dimittenderne i høj grad bliver boende i den region eller kommune, hvor de har taget deres uddannelse.

hvidtekst

Udviklingen i unges fraflytning fra yderområder og den geografiske centralisering af uddannelser
Statens Byggeforskningsinstitut. 2017.
Rapporten undersøger bevægelsen fra land til by af både unge og uddannelser. Resultaterne viser, at centraliseringen af uddannelser gennem de seneste 25 år har haft en dramatisk effekt på en permanent fraflytning af unge fra yderområderne.

hvid tekst

Danmarks geografiske udfordringer og muligheder
Dansk Industri. 2016.
Analysen undersøger udviklingen i beskæftigelsen og dennes geografiske fordeling. Resultaterne viser bl.a., at beskæftigelsen stiger mest i og omkring hovedstaden, mens manglen på kvalificeret arbejdskraft er størst i Vestjylland.

hvid tekst

Analyse af dimittenders mobilitet
Danske Erhvervsakademier. 2015.
På baggrund af data for erhvervsakademiers dimittender fra årgangene 2012 og 2013, undersøger denne analyse dimittendernes mobilitet. Resultaterne viser bl.a., at 74 pct. forbliver bosiddende i deres akademiers respektive dækningsområde i 2015.

hvid teks

Indikatorer for kvalitet på små udbud
Danmarks Evalueringsinstitut. 2014.
I denne rapport bliver kvalitetsudfordringerne på små uddannelsesudbud belyst med udgangspunkt i fire indikatorer for kvalitet: 1) akkrediteringsafgørelser, 2) dimitterendes beskæftigelse, 3) karakterer for afgangsprojekter, 4) afbrudsestimater.