Antal uddannelsespladser på de videregående uddannelser 2018
Danmark på Vippen (det nuværende Balance Danmark). 2018.
Opgørelse over den geografiske fordeling af uddannelsespladser på de videregående uddannelser i 2018.

Hvid tekst
Hvid tekst
Hvid tekst
Kommunetal, november 2018: Mange unge i yderområderne tager en ungdomsuddannelse
VIVE. 2018.
Notatet undersøger den geografiske fordeling af unge med en ungdomsuddannelse. Resultaterne viser et mønster, hvor et stigende antal unge i yderområderne tager en ungdomsuddannelse, men hvor de efterfølgende flytter imod de store universitetsbyer og sjældent vender tilbage til yderområderne.
hvid tekst
Danmarks geografiske udfordringer og muligheder
Dansk Industri. 2016.
Analysen undersøger udviklingen i beskæftigelsen og dennes geografiske fordeling. Resultaterne viser bl.a., at beskæftigelsen stiger mest i og omkring Hovedstaden, mens muligheden for øget beskæftigelse i andre dele af landet, herunder særligt Vestjylland, er stærkt begrænset af manglen på velkvalificerede medarbejdere.
hvid tekst
Når unge uddannelsessøgende flytter mod vest
Center for Landdistriktsforskning. 2016.
Rapporten undersøger unges oplevelser med at gå imod den generelle tendens og flytte mod vest, helt konkret til Esbjerg, for at studere. Resultaterne viser, at de unge generelt er tilfredse med deres flytning til Esbjerg samt med studielivet i byen.

hvid tekst

Aalborg Universitets bidrag til udvikling i Region Nordjylland
Aalborg Universitet i samarbejde med Region Nordjylland. 2014.
Rapporten undersøger Aalborg Universitets betydning for Region Nordjyllands erhvervsudvikling ud fra bl.a. færdiguddannedes mobilitets- og beskæftigelsesmønstre og sammenholder resultaterne herfor med andre danske regioner. Resultaterne viser overordnet det mønster, at dimittender bliver boende i det område, hvor de har taget deres uddannelse.

Udvikling i antal af uddannelsespladser på videregående uddannelser
Danmark på Vippen (det nuværende Balance Danmark). 2017.
Rapporten starter med at kigge på fordelingen af antal optagne på videregående uddannelser i 2016 efter område. Efterfølgende kigger rapporten på fordelingen af de ekstra 350.000 uddannelsespladser i perioden 2013-2030.


Mere vækst på landet
Vækstudvalget. 2018.
Rapporten identificerer, kategoriserer og analyserer en række udfordringer og vækstbarrierer for små og mellemstore virksomheder i landdistrikterne, der gennem politiske tiltag kan vendes til vækst til gavn for hele landet. Vækstudvalget fremsætter 18 konkrete anbefalinger indenfor fem områder, hvorunder uddannelse og adgang til uddannet arbejdskraft tillægges stor betydning.

Analysenotat: Dimittendernes regionale mobilitet
Danske Professionshøjskoler. 2016.
På baggrund af data for syv professionshøjskolers dimittender fra årgangene 2010-2012, undersøger denne analyse dimittendernes mobilitet. Resultaterne viser bl.a., at hele 89 pct. fortsat er bosat i professionshøjskolernes respektive region et år efter endt uddannelse.

sHvid tekst
Analyse af dimittenders mobilitet efter endt uddannelse
Danske Erhvervsakademier. 2015.
På baggrund af data for erhvervsakademiers dimittender fra årgangene 2012 og 2013, undersøger denne analyse dimittendernes mobilitet. Resultaterne viser bl.a., at 74 pct. forbliver bosiddende i deres akademiers respektive dækningsområde i 2015.

Hvidtekst

Unge i landdistrikter og yderområder
Center for Ungdomsforskning, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet i København. 2014.
Rapporten undersøger, hvad unge på landet og i yderområderne betragter som ’et godt ungdomsliv’, samt hvilke barrierer og muligheder de oplever i forhold til at realisere dette i deres lokalområde. Uddannelse er hovedtemaet i kapitel 7.

 

Professionshøjskolernes tiltrækning og fastholdelse af dimittender
Danske Professionshøjskoler. 2018. 
Uddannelser tiltrækker og fastholder mennesker. Det er konklusionen i en ny analyse udarbejdet af Damvad Analytics for Danske Professionshøjskoler om netop professionshøjskolernes tiltrækning og fastholdelse af dimittender.

hvidtekst

Dimittenders bosætning efter endt uddannelse
Danske Regioner. 2018.
På baggrund af data for dimittender fra videregående uddannelser (professionshøjskoler, erhvervsakademier samt universiteter) årgang 2014 og 2015, undersøger denne analyse dimittendernes mobilitet ud fra, hvor de var bosat i 2017. Resultaterne viser overordnet, at dimittenderne i høj grad bliver boende i den region eller kommune, hvor de har taget deres uddannelse.

 

Når unge uddannelsessøgende flytter
Center for Landdistriktsforskning. 2017.
Rapporten undersøger, hvilke aspekter der har betydning for unges valg af mellemlang videregående uddannelser i vest (Esbjerg) og øst (København) samt hvordan de studerendes oplever flytningen. Resultaterne viser bl.a., at tilflyttende studerende i vest (Esbjerg) i højere grad end tilflyttende studerende i øst oplever, at deres liv som studerende er bedre end forventet.

Kommunale Læringscentre: Slutrapport
University College Sjælland. 2016.
I rapporten undersøges det, hvorledes læringscentre kan styrke kommuners job- og bosætningsstrategi. Resultaterne viser, at læringscentre kan gøre dette igennem fem funktioner, der vedrører i) borgere, ii) kommuner, iii) regioner, iv) uddannelser samt v) virksomheder.
hvid teks

Indikatorer for kvalitet på små udbud
Danmarks Evalueringsinstitut. 2014.
I denne rapport bliver kvalitetsudfordringerne på små uddannelsesudbud belyst med udgangspunkt i fire indikatorer for kvalitet: 1) akkrediteringsafgørelser, 2) dimitterendes beskæftigelse, 3) karakterer for afgangsprojekter, 4) afbrudsestimater.