Overblik: Det vil regeringen gøre for et Danmark i bedre balance

Balance Danmark har samlet et overblik over de forslag i regeringsgrundlaget, der vedrører et Danmark i geografisk balance og udvikling i hele landet. Læs dem herunder.

Sammenhængskraft
– Regeringen vil modvirke centralisering og fastholde, at det har værdi i sig selv, at der i alle dele af landet er velfærdsinstitutioner, et levende erhvervsliv og arbejdspladser.

– Styrke det nære sundhedsvæsen og sikre, at alle har en læge tæt på. Derfor vil regeringen se på, hvordan incitamenterne kan styrkes for, at alment praktiserende læger og yngre læger under uddannelse kan etablere sig i områder med lægemangel. Regeringen vil derudover arbejde for, at der etableres speciallægepraksisser i de dele af landet, hvor de ikke er til stede i dag.

– Sikre arbejdspladser i hele landet. Vi skal skabe de bedste vilkår for at drive virksomhed og skabe arbejdspladser i hele landet. Regeringen vil med det nye forsvarsforlig have fokus på, at investeringer og arbejdspladser placeres i hele landet. Regeringen ønsker som udgangspunkt, at nye statslige institutioner, eller væsentlige udvidelser af eksisterende statslige institutioner, placeres uden for de største byer, medmindre helt særlige grunde taler imod.

– Sikre et stærkt lokalt civilsamfund og kulturtilbud i hele landet. Kulturliv og det frivillige foreningsliv binder os sammen på tværs af landet og i lokalsamfund. Regeringen vil arbejde for, at de frivillige foreninger ikke drukner i bureaukrati og for høje gebyrer.

– Understøtte busdækningen for både byer og yderområder. Regeringen vil nedsætte et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til en ny struktur for busbetjening i Danmark. Den nye struktur skal understøtte dækningen for både byer og yderområder. Ekspertudvalget skal også se på den nuværende organisering med trafikselskaber ejet af kommuner og regioner. Regeringen vil konkret tage initiativ til at understøtte, at flere unge med langt til uddannelse kan få billigere adgang til offentlig transport.

– Skabe bedre muligheder for at bo godt på landet og for at bygge nye ejerboliger i landdistrikterne. Regeringen vil permanentgøre og forbedre statsgarantien for boligkøb i yderområderne, så det ikke er postnummeret, der står i vejen for at få et boliglån.

– Gøre det lettere at opdele huse, gøre nedlagte landbrugsejendomme beboelige for flere familier og undersøge muligheden for at lempe reglerne for salg og nedrivning af tomme private og almene boliger.

– Undersøge, hvordan naboer og kommuner bedst får del i økonomiske gevinster ved at lægge jord til vedvarende energi på land. Eksempelvis ved etablering af energifællesskaber eller ved at udvide den nuværende VEbonusordning.

– Udarbejde en strategi for danske havne, der giver grundlag for at tilvejebringe kommercielle investeringer.

Uddannelser
– Regeringen ønsker, at der etableres 500-1.000 nye studiepladser på engelsksprogede erhvervskandidatuddannelser målrettet områder med høj efterspørgsel på arbejdskraft.

– Regeringen vil endvidere i dialog med universiteterne søge at øge antallet af internationale studerende inden for afgrænsede områder, hvor danske virksomheder efterspørger højtuddannet arbejdskraft. Det skal ske med respekt for tidligere indgåede politiske aftaler, herunder på SU-området.

– Tilbagerulle aftalen om elevfordeling fra juni 2021, så kriteriet om forældres indkomst i elevfordelingen på gymnasier ikke længere er gældende. Der skal i stedet fordeles efter transporttid. Regeringen vil gå videre med de tiltag, der sigter efter, at gymnasier i de mindre befolkede områder ikke lukker. Regeringen vil præsentere en ny model, der modvirker en skæv elevsammensætning især i de større byer.

– Videreføre aftalen om udflytning af uddannelser, men justere den sådan, at uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver ikke er omfattet af udflytningen.

– Regeringen ønsker en markant styrkelse af erhvervsuddannelserne sådan, at flere unge vælger erhvervsskolerne fremfor det almene gymnasium. Hvis man vil arbejde med at forbedre vores klima og miljø, er det på mange måder oplagt at vælge en faglært uddannelse. Det skal aktivt indarbejdes i erhvervsskolerne.

– Regeringen vil se på de økonomiske styringsmodeller, der er på de forskellige ungdomsuddannelser med henblik på at skabe mere lige vilkår mellem f.eks. de almene gymnasier og erhvervsskolerne. Desuden vil regeringen se på mulighederne for at skærpe adgangen til de gymnasiale uddannelser. Et yderligere element kan være at samplacere en række ungdomsuddannelser.

– Overveje en dimensionering af udvalgte videregående uddannelser, så de bedre matcher efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Regeringen ønsker at give unge bedre muligheder for at få merit, hvis man skifter studie til en anden videregående uddannelse. Ligeledes skal erhvervserfaring kunne fylde mere i merit.

Vækst
– Fremlægge en iværksætterstrategi, der styrker iværksætteri i hele Danmark.

– Lette adgangen til udenlandsk arbejdskraft, så længe ledigheden er lav. Regeringen vil derfor gøre den indgåede aftale om styrket international rekruttering permanent. Samtidig forstærkes indsatsen mod social dumping.

– Etablere et nyt erhvervsstøttesystem, herunder gennemføre en ny prioritering i erhvervsstøtten, der skal bidrage til at øge den strukturelle beskæftigelse med yderligere 4.000 fuldtidspersoner.

– Understøtte og udvikle danske styrkepositioner som f.eks. life science, søfart og forædlede fødevarer – samtidig med, at vi fremmer opbygningen af nye, som f.eks. miljø- eller velfærdsteknologi. På ryggen af et fundament af gode, generelle rammevilkår skal det ske målrettet gennem brug af vækstplaner.

Klima
– Sikre en national koordinering af udrulningen af fjernvarme og andre indsatser, som har til formål hurtigst muligt at nedbringe forbruget af naturgas og erstatte det med vedvarende energi.

– Identificere barrierer for de aftalte ambitioner for skalering af sol og vind på land samt havvind og anbefale regeringen eventuelle tiltag, der kan accelerere udbygningen.

– Regeringen vil fremlægge et forslag til klimaafgift på landbruget, når Ekspertgruppen for en Grøn skattereform har fremlagt deres konklusioner. Klimaafgiften skal sikre implementering af udviklingssporet og opfyldelse af det bindende reduktionsmål for land- og skovbrugssektoren på 55-65 pct. i 2030 i forhold til 1990 […] Afgiften skal udformes på en måde, hvor erhvervet understøttes, således at erhvervets konkurrenceevne ikke forringes, og der dermed ikke flyttes arbejdspladser ud af landet samlet set. […] Dansk fødevareproduktion skal være et eksempel til efterlevelse for andre landes omstilling af landbruget, og derfor skal det sikres, at produktionen ikke bare flyttes ud af landet. Derfor skal provenuet fra afgiften direkte føres tilbage til landbruget, så erhvervets omstilling understøttes.

Udbygning af vedvarende energi
– Igangsætte en analyse af, om den nuværende opgavefordeling mellem statslige myndigheder, regioner og kommuner kan effektiviseres, med henblik på at sikre højt tempo i udbygningen af vedvarende energi på land. Her vil regeringen arbejde for, at staten kommer til at spille en aktiv rolle i planlægningen af energiparker som supplement til den kommunale planlægning af vedvarende energiprojekter. Udbygningen af energiparkerne skal være markedsdrevet og varetages af private aktører.

– Sikre et stærkt fokus på energieffektivisering af både private hjem, virksomheder og offentlige bygninger.

– Etablere partnerskabet ’Sammen om klimaet’, der skal understøtte en accelereret klimahandling på tværs af stat, kommuner og regioner, civilsamfund og erhvervsliv med vægt på det borgerrettede.

Kultur
– Reformere forældet lovgivning, rydde op i tilsandede strukturer og styrke kulturlivet i hele landet. Som en del af dette arbejde vil regeringen bl.a. gennemføre en museumsreform, der åbner for flere statsanerkendte museer og skaber en mere retfærdig og gennemsigtig fordeling af museumsmidlerne.

Du kan læse hele regeringsgrundlaget her.

Balance Danmarks kommentar til det nye regeringsgrundlag kan læses her.

Foto: Anders Hviid.

Overblik: Det vil regeringen gøre for et Danmark i bedre balance