Analyse: Udviklingen på boligmarkedet har ført til stor ulighed mellem by- og landkommuner

Ny analyse fra Balance Danmark viser, at udviklingen på boligmarkedet fra 2007 til 2017 har ført til større ulighed mellem bykommunerne på den ene side og yder- og landkommuner på den anden. I specielt yderkommunerne er der i perioden blevet solgt både færre og billigere huse.

Balance Danmark belyser i en ny analyse udviklingen på boligmarkedet fra 2007 til 2017 efter kommunetyperne by-, mellem-, land- og yderkommuner. Både udviklingen i antal bolighandler samt i prisniveauerne for disse handler viser store regionale forskelle på det danske boligmarked. Den relative udvikling i andel bolighandler pr. prisgruppe varierer mellem kommunetyperne på en sådan måde, at det har konsekvenser for, hvad der kan konkluderes om boligmarkedets tilstand i Danmark generelt.

Historien om, at det danske boligmarked er i fremgang, kan ud fra disse tal kun tydeligt genkendes, hvis man ser på bykommunerne alene. Disse kommuner er de eneste, der har set en gennemsnitlig stigning i antallet af bolighandler fra 2007 til 2017, ligesom de har oplevet den klart mest positive prisudvikling af alle kommunetyperne. I disse geografiske områder bliver der altså solgt både flere og dyrere huse.

Ser man derimod alene på yderkommunerne, fortæller tallene en anderledes negativ historie om udviklingen på boligmarkedet. Disse kommuner har generelt oplevet det største relative fald i antallet af bolighandler fra 2007 til 2017, ligesom de har oplevet den klart mest negative prisudvikling af alle kommunetyperne. I disse geografiske områder bliver der altså solgt både færre og samtidig billigere huse.

Overordnet set har udviklingen på boligmarkedet fra 2007 til 2017 således ført til en større ulighed mellem de mest centrale dele af landet og yderområderne. Den fremherskende omtale i medierne, der tegner et lyserødt billede af boligmarkedets tilstand og udvikling i dagens Danmark, er således misvisende. Realiteten er ganske vist lyserød for bykommunerne, men for det resterende Danmark og i særdeleshed yderkommunerne, ser det markant mere dystert ud.

På baggrund af analysens konklusioner anbefaler Balance Danmark, at der fremover udarbejdes en ny
boligmarkedsstatistik, hvor følgende elementer indgår:

 • En ny analysemodel skal opdeles i tre segmenter: Parcel/rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse.
 • Samtlige almindelige frie handler, ekskl. nybyggeri, der registreres i den digitale tingbog, medtages.
 • Der indsættes kun relevante filtre, hvis formål er at udpege atypiske handler, som på den baggrund skal
  gennemgå en nærmere analyse og eventuel frasortering. Der sker altså ingen automatisk frasortering på
  grund af en lav/høj handelspris, et lavt/højt boligareal eller et lavt/højt grundareal.
 • Statistikken udarbejdes på kommuneniveau, og hvor det er relevant, primært i de store landkommuner,
  opdeles den enkelte kommune i delområder. Det er særligt relevant i de kommuner, der både har en stor
  by og et stort opland. Her kan man eksempelvis anvende kommunegrænser fra før 2007 som grundlag
  for en eventuel opdeling.
 • Statistikken udarbejdes desuden på landsdelsniveau med bemærkning om, at Lolland-Falster bør indgå
  som en selvstændig landsdel.
 • Statistikken bør forankres hos og udarbejdes af Danmarks Statistik, der har adgang til alle nødvendige
  data, der skal til for at lave en uafhængig og retvisende statistik, der ikke kan påvirkes af kommercielle
  interesser.

Læs hele analysen her.

Analyse: Udviklingen på boligmarkedet har ført til stor ulighed mellem by- og landkommuner